1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trường mầm non Quang Trung

Trường mầm non Quang Trung được thành lập theo Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 1989 của UBND Tỉnh Hà Tây. Theo đó, Trường mầm non Quang Trung là đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập, chịu sự quản lý của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sơn Tây.

Năm 2013, Trường Mầm non Quang Trung được UBND thị xã Sơn Tây công nhận là trường hạng 1 theo Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 10/01/2013.

Nhà trường hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của trường mầm non theo Điều lệ trường mầm non như sau:

- Tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ 3 tháng tuổi đến 6 tuổi theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

- Huy động trẻ em lứa tuổi mầm non đến trường, tổ chức giáo dục hoà nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật; thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Hằng năm, tự kiểm tra theo tiêu chuẩn quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, báo cáo cấp có thẩm quyền bằng văn bản.

- Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên để thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

- Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật.

- Xây dựng cơ sở vật chất theo yêu cầu chuẩn hoá, hiện đại hoá.

- Phối hợp với gia đình trẻ em, tổ chức và cá nhân để thực hiện hoạt động  nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

 - Tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và trẻ  tham gia các hoạt động xã hội trong cộng đồng.

- Thực hiện kiểm định chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em  theo quy định.

-  Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

2. Cơ cấu tổ chức của Trường mầm non Quang Trung

- Ban giám hiệu trường gồm có Hiệu trưởng và 2 Phó hiệu trưởng. Trường có 3 tổ gồm: Tổ văn phòng, tổ chuyên môn giáo dục, tổ chuyên môn nuôi dưỡng.

- Hiện nay nhà trường có 48 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Số cán bộ, giáo viên, nhân viên có trình độ trên chuẩn là 34/48 đạt 71%, do đó trình độ chuyên môn nghiệp vụ đã đáp ứng được với nhu cầu thực tế.

3. Ðịa chỉ Trường mầm non Quang Trung

Phố Quang Trung - Phường Quang Trung - Thị xã Sơn Tây -Thành phố Hà Nội

Tel: 02433.832.386; Email: mnquangtrung-st@hanoiedu.vn